YIELD OPPORTUNITY

Nu lanseras nya räntefonden Carlsson Norén Yield Opportunity.
 • Alternativ ränteplacering med hög förväntad avkastning
 • Öppen för teckning med startdatum 1 januari 2019
 • Erik Selin Fastigheter seedar fonden.
 • En utdelande och en icke-utdelande andelsklass
 • Ingen valutarisk
Placeringsinriktning
 • Fonden investerar i så kallade hybridinstrument, som befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, främst på den nordiska marknaden

 • Av likviditets-samt diversifieringsskäl investerar fonden även utanför Norden

 • Exempel på tillgångsslag är preferensaktier, konvertibler, CLOs, perpetuals och andra efterställda obligationer

 • Fokus på stabila, kreditvärdiga bolag, där vi istället tar mer risk mot bolagets balansräkning

VÄRDEUTVECKLING

ÅrJan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
20190,841,53%2,38%

Estimat för mars per den 15/3: +0,7%

RAPPORTER

 

pdf_small Mer info kommer inom kort

TECKNING & INLÖSEN

Blanketter för teckning och inlösen:

pdf_small Teckningsanmälan – Ny kund

pdf_small Tilläggsanmälan

pdf_small Inlösen

Information vid teckning:

pdf_small Fondbestämmelser

pdf_small Faktablad

pdf_small Informationsbroschyr

pdf_small Information om intressekonflikter och incitament

pdf_small Riktlinjer för bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner

 Fonden är noterad på distributionsplattformarna MFEX och Nasdaq OMX Nordic Fund Market.

PLACERINGSINRIKTING

Fonden investerar, och strävar efter att utnyttja felprissättningar och omotiverat höga riskpremier, i finansiella instrument som kan innehålla såväl kredit- som aktiemoment och olika typer av optionalitet, exempelvis hybridinstrument och preferensaktier. Fonden kan använda derivat eller belåning för att uppnå en hävstång på maximalt 1,5 gånger, men tar inga nettokorta positioner. Fondens målsättning är att över tiden uppnå en avkastning som väsentligt överstiger OMRX Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 procent.

FONDSTRUKTUR

Risk: 4 (skala 1-7 där 1=låg, 7=hög)
Startdatum: 1 januari 2019
Teckning/inlösen: Månatlig (uttag meddelas -1m)
Förvaltningsarvode: 1%
Rörligt arvode: 20% över benchmark, HWM
Benchmark: OMRX T-Bill + 2% per år
Insättnings-/uttagsavgift: 0%
Minsta insättning: 100 000 kr
Förvaringsinstitut: SEB
Revisor: Ernst & Young
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Fondadministration: Wahlstedt Sageryd

FÖRVALTARE

Fredrik Carlsson

 • Head of Asset Management – Volvo Treasury 1997-2007
 • Senior Dealer – Svenska Handelsbanken, Singapore 1995–1997
 • Assistant Chief Dealer – Skandinaviska Enskilda
 • Banken AB (publ) 1990–1995
 • Proprietary trading sedan 1992
 • Fokus på makro och geopolitisk analys av de globala finansmarknaden
 • Född 1965

VD i Carlsson Norén Asset Management AB, lämnar som chef för Volvos ränteförvaltning, en post som han haft sedan 2001. Genom detta projekt förverkligas en ambition att bygga en självständig verksamhet på den erfarenhet och kompetens som byggts upp under 23 aktiva år på de nordiska och internationella kapitalmarknaderna. Fredrik har haft gott om tid att utvärdera strategin för det nya bolaget eftersom han tidigt fick utrymme att implementera sina idéer i den nya ansvarsfulla rollen efter att först ha levererat kontinuerliga och stabila resultat under den turbulenta femårsperioden 1997-2001. Positionen som Proprietary Trader har Fredrik haft för både SEB i Göteborg (1992-1995), respektive som Senior Dealer för Handelsbanken i Singapore (1995-1997). Ansvaret i dessa roller har varierat från inhemska räntemarknaden till ansvar för utländska räntederivatinstrument. Fredrik tog sin Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1990.

Magnus Dahlgren

 • Förvaltare och analytiker, Carlsson & Norén Asset Management, 2014-
 • Partner StensVreta Kapitalförvaltning och Chelys Kapitalförvaltning, 2012 – 2014
 • Investeringsansvarig Fondinvesteringar, samt analyschef, Sjätte AP-fonden, 2011 – 2012
 • Portföljförvaltare, Extern Förvaltning, Andra AP-fonden, 2010 – 2011
 • Förvaltningschef Kapitalförvaltningen och portföljansvarig, Sjätte AP-fonden, 2003 – 2010
 • Aktie- och makroanalytiker, förvaltare, Kapitalförvaltningen, Sjätte AP-fonden, 1998 – 2002
 • Kreditanalytiker, SEB Merchant Banking, 1997 – 1998
 • Född 1971

Magnus Dahlgren har arbetat hos Carlsson Norén med fond-och diskretionär förvaltning sedan 2014 . Magnus har en bakgrund som både civilingenjör och civilekonom, men det finansiella och matematiska intresset tog överhanden vid val av yrkesbana varför Magnus arbetat som kredit-, aktie-och makroanalytiker på SEB och Sjätte AP-fonden, förvaltare på Sjätte och Andra AP-fonderna, och som delägare och VD i det fristående analysföretaget ChelysKapitalförvaltning. Magnus har skaffat en solid teoretisk förvaltningskompetens genom att som kursetta genomgått Stockholms Handelshögskolas diplomutbildning för finansanalytiker. Under tiden på Chelysutvecklade Magnus en allokeringsmodell som används hos fondbolaget.

 

Martin Norén

 • Senior Trader – Volvo Treasury sedan 2002
 • Portföljförvaltare – Aragon Fondkommission 1999-2002
 • Portföljförvaltare – JP-Bank 1997-1999
 • Trader, Penningmarknaden – Banque Indosuez 1995-1997
 • Fondförvaltare och proprietary trading sedan 1997
 • Fokus på centralbankernas agerande i Skandinavien och relativ värdering
 • Född 1969

Vice VD i Carlsson Norén Asset Management. Noréns och Carlssons professionella samarbete började med att Martin anställdes av Fredrik i juni 2002 som Senior Trader inom Volvo Treasury Asset Management, där han har varit ansvarig för förvaltningen av den svenska ränteportföljen. På Volvo har Martin kunnat applicera och utveckla sitt starka matematiska intresse. Beslutet att etablera ett oberoende fondbolag bör ses som ett bevis på hur framgångsrikt man fungerat ihop som team. Martin kom till Volvo från Aragon Fondkommission, där hans framgång i förvaltningen ledde till större uppgifter. I samband med millenniumskiftet utvidgades Martins portföljansvar till att även omfatta dels aktiefonder och dels diskretionära aktieuppdrag – vilket får ses som ett stort förtroendetecken under denna turbulenta period. Martin inledde sin karriär som interbankhandlare på Banque Indosuez i Stockholm 1995, för att 1997 anställas som portföljansvarig för svenska räntor upp till 2 år av JP Bank i Stockholm. Martin har en civilekonomexamen från Göteborgs och Lunds Universitet.