AKTIV ALLOKERING

Fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering, som bygger på Chelys Kapitalförvaltnings modellportfölj Aktiv 40 Sverige, startade 1 februari 2015. Minsta första insättning är 100 000 kronor (10 000 via Nordnet) med möjliga insättningar och uttag varje månad.

Fonden kan tecknas direkt hos fondbolaget och även via Nordnet. Ansvarig förvaltare är Magnus Dahlgren.

För mer information kontakta Magnus Dahlgren, Stefan Holmgren eller Fredrik Carlsson

VÄRDEUTVECKLING

ÅrJan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
20124,14,0-0,7-0,50,5-1,12,4-0,71,2-1,11,00,710,2%
20132,32,10,40,30,0-3,83,4-1,72,91,31,20,99,6%
2014-0,92,60,41,02,1-1,0-0,10,7-0,5-0,51,70,45,9%
20153,73,30,0-0,70,5-3,40,7-2,4-0,80,851,4-4,6-1,8%
2016-4,0-0,90,20,310,81-2,12,01,20,60,10,91,20,3%
20170,71,52,22,31,0-1,7-2,0-0,32,91,6-2,5-1,64,0%
20180,5-1,0-0,80,9-0,60,21,81,12,1%

Fonden startade i februari 2015. Tidigare historik hänför sig från förvaltning i annan regi.

Estimat för september14/9 -0,78

 

 

TECKNING & INLÖSEN

Blanketter för teckning och inlösen:

pdf_small Teckningsanmälan – Ny kund

pdf_small Tilläggsanmälan

pdf_small Inlösen

Information vid teckning:

pdf_small Fondbestämmelser

pdf_small Faktablad

pdf_small Informationsbroschyr

pdf_small Information om intressekonflikter och incitament

pdf_small Riktlinjer för bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i fonden.

Fonden kan även tecknas via Nordnet både på vanlig depå, ISK samt olika former av försäkringar med minsta belopp om 10 000 SEK. Fonden är noterad på distributionsplattformarna MFEX och Nasdaq OMX Nordic Fund Market.

FÖRVALTARE

MAGNUS DAHLGREN

  • Förvaltare och analytiker, Carlsson & Norén Asset Management, 2014-
  • Partner StensVreta Kapitalförvaltning och Chelys Kapitalförvaltning, 2012 – 2014
  • Investeringsansvarig Fondinvesteringar, samt analyschef, Sjätte AP-fonden, 2011 – 2012
  • Portföljförvaltare, Extern Förvaltning, Andra AP-fonden, 2010 – 2011
  • Förvaltningschef Kapitalförvaltningen och portföljansvarig, Sjätte AP-fonden, 2003 – 2010
  • Aktie- och makroanalytiker, förvaltare, Kapitalförvaltningen, Sjätte AP-fonden, 1998 – 2002
  • Kreditanalytiker, SEB Merchant Banking, 1997 – 1998
  • Fokus på tillgångsallokering
  • Född 1971

Magnus Dahlgren anställdes under 2014 för att förvalta fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering, och för att ansvara för drift och vidareutveckling av allokeringsmodellen som ligger till grund för fonden. Magnus har en bakgrund som både civilingenjör och civilekonom, men det finansiella och matematiska intresset tog överhanden vid val av yrkesbana varför Magnus arbetat som kredit-, aktie- och makroanalytiker på SEB och Sjätte AP-fonden, förvaltare på Sjätte och Andra AP-fonderna, och som delägare och VD i det fristående analysföretaget Chelys Kapitalförvaltning. Magnus har skaffat en solid teoretisk förvaltningskompetens genom att som kursetta genomgått Stockholms Handelshögskolas diplomutbildning för finansanalytiker. Under tiden på Chelys utvecklade Magnus den allokeringsmodell som nu ligger till grund för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

FAKTA OM FONDEN

Fondens namn Carlsson Norén Aktiv Allokering
Fondtyp En specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Placeringsinriktning Fondens målsättning är att – genom att aktivt allokera medel mellan de tillgångsslag som vid var tidpunkt har bäst förutsättningar – följa marknadens uppgångsfaser och på samma sätt undvika marknadens nedgångsfaser. Fondens förvaltning bygger på kvantitativ makroanalys och investerar i överlåtbara värdepapper med geografisk inriktning mot Sverige.
Värderingsinformation Månatlig, indikativ varannan vecka.
Likviditet Månatlig insättning respektive inlösen. Teckningsanmälan samt insättning på fondens klienmedelskonto skall vara fondbolaget tillhanda senast sista bankdagen i respektive månad. Begäran om inlösen skall vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före månadsskifte.Teckning och inlösen kan inte göras med kurslimit utan görs med okänd kurs. För teckning via Nordnet så gäller två bankdagar för månadsskifte kl. 11.00 och inlösen 6 bankdagar före månadsskifte kl. 11.00.
Risk och riskmått Årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling förväntas i normalläget vara 7-13 procent.
Minsta investeringsbelopp Vid teckning 100 000 kr. (10 000 via Nordnet)
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publikt)
Fondadministration Wahlstedt Sageryd Financial Services
Avgiftsstruktur 1 % fast avgift samt 20% av förvaltningsresultatet om detta skulle överstiga en tröskelränta motsvarande OMRX T-Bill Index + 1,8 %. Kollektivt  ”High water mark” tillämpas och fonden tar inte ut några insättnings- eller uttagsavgifter.
Basvaluta SEK